Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A

O konferencji

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

UNIWERSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II W KRAKOWIE

19-20 października 2018 r.

 

CREATIO CONTINUA.

EKOLOGIA – TEOLOGIA, OIKONOMIA I NAUKA O STWORZENIU

 

Trzy lata po ogłoszeniu encykliki papieża Franciszka Laudato si, krótko przed Szczytem Klimatycznym ONZ w Katowicach (COP24) Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie ze Światowym Ruchem Katolików na Rzecz Środowiska w Rzymie, przy współpracy z watykańską Dykasterią ds. Integralnego Rozwoju Człowieka organizuje w Krakowie Międzynarodową Konferencję Creatio continua, która ma rozpocząć w Polsce wprowadzenie w życie wytycznych i działań Laudato si i skonfrontować idee encykliki z wezwaniem Jana Pawła II do „nawrócenia ekologicznego”.

 

Chcemy, idąc za Janem Pawłem II, Benedyktem XVI i Franciszkiem, skonfrontować podstawowe tezy etyczne i teologiczne Laudato si, ze światem ekonomii oraz nauki w trzech sesjach panelowych.

 

I - Teologia stworzenia

 

Czy teologia stworzenia przedstawiona w encyklice Laudato Si’ może stać się teologicznym kluczem otwierającym drzwi do nowej ekonomii i nowej nauki? Zapraszamy do dyskusji najbardziej kreatywnych współczesnych teologów i myślicieli czerpiących z tradycji Kościoła katolickiego, innych kościołów chrześcijańskich, innych religii, by zbadali związki między teologią, duchowością, etyką i ekologią integralną.

 

II - Oikonomia stworzenia

 

Podtytuł encykliki Laudato si’ brzmi “W trosce o nasz wspólny dom”.  Grecy nazywali dom “oikos” i z tego właśnie słowa wywodzi się współczesne słowo “ekonomia”. Obecnie ekonomia wydaje się czymś abstrakcyjnym: zimnym światem liczb zarezerwowanym dla ekspertów. Czy wychodząc od myśli o “oikos” jako wspólnym domu, możemy znowu zacząć myśleć o ekonomii w jej źródłowym znaczeniu? Czy ekonomia może stać się sztuką tworzenia, budowania i zarządzania wspólnym domem? Czy powrót do idei oikos może pomóc na powrót zakorzenić troskę o przyrodę w życiu lokalnych wspólnot? 

Jak powinny wyglądać modele rozwoju ekonomicznego, które uwzględniają troskę o wszystkich mieszkańców tego domu, w tym o Stworzenie? Czy uwagi na temat gospodarki zawarte w Laudato Si i tekstach papieża Benedykta (Caritas in veritate), Jana Pawła II (Laborem exercens, Redemptor hominis i in.) oraz Pawła VI (Populorum progressio), a także dziedzictwo myśli społecznej, ekonomicznej i ekologicznej inspirowanej nauczaniem papieskim oraz ruchu Solidarność mogą być inspiracją do tworzenia bardziej integralnej i zrównoważonej wizji rozwoju gospodarczego, bardziej partycypacyjnej, ludzkiej i proekologicznej ekonomii?

 

III - Nauka stworzenia

 

 Wiodącym tematem konferencji jest dialog wiary i nauki w duchu ekologii integralnej. Wychodząc od pytań postawionych w Laudato si’ chcemy wspólnie zastanowić się czy współczesna nauka jest rozwiązaniem kryzysu ekologicznego, czy częścią problemu? Jak może wyglądać inny – nie-technokratyczny – sposób uprawiania nauki? Czy tradycje starsze (w tym tradycja chrześcijańska) niż dominujący paradygmat technokratyczny, mogą stać się inspiracją dla szanującego Stworzenie, zrównoważonego ekologicznie i społecznie a jednocześnie twórczego rozwoju nauki i technologii?

 

Konferencja odbędzie się w sali konferencyjnej Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10 w Krakowie, 19 i 20 października 2018 roku (piątek-sobota).

Po części naukowej (panelowej) zostanie odprawiona Msza św. koncelebrowana w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach 21 października (niedziela) o godz. 10.30.

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie Wszelkie prawa zastrzeżone przez Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie 2020